ybs
Name YBS
הערכה תפקודית לגילאי פרישה
בן שאול אומר לכם את מה שאיש לא אמר
לכם מזמן... שיש זמן. לכולנו. מספיק זמן...
האופוריה של בן שאול, מוכרחים לומר,
משכנעת אותי. רענן שקד, ידיעות אחרונות

הנחה הפנל המסיים בכנס ההאחרון של האגודה הישראלית לגרונטולוגיהTile_Lazaros


Tile_MegaHaim
Tile_MegaHaim_HB
Tile_MahzorHaHaimHaSheni
Tile_LamutCalcalit
ספרי ד"ר יעקב בן שאול
למות כלכלית ולהישאר בחיים  |  מגה חיים  |  Mega life  |  לזרוס לונג בן 213
מן העיתונות  |  בחירת מקצוע  |  הרצאות והמלצות תוכן "מגה חיים"  |  תוכן "לזרוס לונג בן 213"  |  רכישת ספרים
סדנת פרישה אישית  |  הערכה תפקודית לשאלת המשך העסקה בגילאי פרישה  | הרצאות וקורסי פרישה